ഫോമുകള്‍

പ്രിസം ഫോം അനുബന്ധം 2 – വേരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട്

പ്രിസം ഫോം അനുബന്ധം 3 – ഇവന്റ്/നോൺ-ഇവന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഇ-ട്രഷറി സേവിങ്ങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനുള്ള KYC ഫോം

എക്സൈസ് ഓഫീസുകളിലെ സ്ഥാവര/ജംഗമ വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എക്സൽ പ്രൊഫോർമ

എക്സൈസ് ഓഫീസുകളിലെ സ്ഥാവര/ജംഗമ വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ