സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

Govt. Order No.DateSubject
സ.ഉ.(കൈ)നം.49/2020/പൊ.ഭ.വ.23/03/2020കോവിഡ് 19 - കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ - സെക്ഷന്‍ 2 സാക്രമിക രോഗ ചട്ടം 1897, ദുരിത നിവാരണ ചട്ടം 2005 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള നീയന്ത്രണങ്ങള്‍
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.46/2020/നി.വ.20/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.242/2020 - ഫോറന്‍ ലിക്വര്‍ (ബ്രാണ്ട് രജിസ്ട്രേഷന്‍) (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.45/2020/നി.വ.20/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.241/2020 - കേരള ഫോറിന്‍ ലിക്വര്‍ (ലേബല്‍ അപ്രൂവല്‍) (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.44/2020/നി.വ.20/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.240/2020 - കേരള ഫോറിന്‍ ലിക്വര്‍ (കോമ്പൗണ്ടിങ്ങ്, ബ്ലെണ്ടിങ്ങ്, ബോട്ടിലിങ്ങ്) (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.43/2020/നി.വ.20/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.239/2020 - ഫോറിന്‍ ലിക്വര്‍ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.42/2020/നി.വ.20/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.238/2020 - ബ്രൂവറി (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.38/2020/നി.വ.12/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.203/2020 - കള്ള്ഷാപ്പുകളുടെ വില്‍പ്പന - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.37/2020/നി.വ.12/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.202/2020 - കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ എലുക പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.36/2020/നി.വ.12/03/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.201/2020 - കേരള അബ്കാരി ഷോപ്പ്സ് ഡിസ്പോസല്‍ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020
സ.ഉ.(കൈ)നം.22/2020/നി.വ.27/02/20202020-21 വർഷത്തെ കേരള അബ്കാരി പോളിസി
സ.ഉ.(സാധാ)നം.34/2020/നി.വ.16/01/2020ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.25/2020/നി.വ.10/01/2020ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികകളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.2/2020/നി.വ.07/01/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.21/2020 - കുത്തിയത്തോട് റേഞ്ചിലെ കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ എലുക പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.1/2020/നി.വ.01/01/2020എസ്.ആർ.ഒ. നം.1/2020 - കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി, കടത്ത് പെർമിറ്റുകളുകളിലെ പരമാവധി സ്പിരിറ്റ്/മദ്യത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.73/2019/നി.വ.12/12/2019എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗ പരിധി പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.846/2019/നി.വ.14/11/2019കെ.എസ്.ബി.സി.യിലെ എൻഡ് റ്റു എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ - സ‍ർക്കാർ/പി.എസ്.യു.-ൽ നിന്നുള്ള മാനേജ‍ർ തസ്തികയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
സ.ഉ.(കൈ)നം.56/2019/നി.വ.22/10/2019എൻ.ഡി.പി.എസ്. നിയമം - വാഹനങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കൽ - ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - പരിഷ്കരണം - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.756/2019/നി.വ.17/10/2019അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രൈഡേ-കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായത് - ഭേദഗതി - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.741/2019/നി.വ.16/10/2019അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രൈഡേ-കള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവായത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.151/2019/നി.വ.04/10/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.715/2019 - കേരളാ അബ്കാരി ഷോപ്സ് ഡിസ്പോസൽ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2019
സ.ഉ.(സാധാ)നം.611/2019/നി.വ.31/08/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും, സ്ഥലംമാറ്റവും, നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.594/2019/നി.വ.22/08/2019ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.583/2019/നി.വ.20/08/2019ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.46/2019/നി.വ.19/08/2019എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.129/2019/നി.വ.17/08/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.547/2019 - വിദേശ മദ്യ (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2019 - അംഗീകൃത വ്യവസായികവും ആയതുപോലെയുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിദേശമദ്യം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി എഫ്.എൽ 13സി ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.87/2019/ധന15/07/2019മെഡിസെപ്പ് - റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വഴി നടപ്പാക്കുന്നത് - അനുമതി സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.481/2019/നി.വ.05/07/2019ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ, ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികകളിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.95/2019/നി.വ.29/06/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.427/2019 - കടുത്തുകരുത്തി റേഞ്ചിലെ 4-ാം നമ്പർ തലയോലപ്പറമ്പ് കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ എലുഗ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.94/2019/നി.വ.29/06/2019എസ്.ആർ.ഒ. നം.426/2019 - പാമ്പാടി റേഞ്ചിലെ 3-ാം നമ്പർ ഐരാറ്റുനട കള്ള് ഷാപ്പിന്റെ എലുഗ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - വിജ്ഞാപനം
സ.ഉ.(സാധാ)നം.413/2019/നി.വ.14/06/2019ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.27/2019/നി.വ.13/06/2019പള്ളിപ്പുറം ബി.ഡബ്ല്യൂ.1(എ) ലൈസൻസിൽ താത്കാലിക എക്സൈസ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.3260/2019/പൊ.ഭ.വ.07/06/2019ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - തിരുത്ത് - എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ എക്സ്-കേഡർ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.3230/2019/പൊ.ഭ.വ.06/06/2019ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസർമാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും - എക്സൈസ് കമ്മീഷണറെയും അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ (എൻഫോ)യെയും മാറ്റി നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.383/2019/നി.വ.01/06/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റവും നിയമനവും സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.373/2019/നി.വ.29/05/2019എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും
സ.ഉ.(സാധാ)നം.369/2019/നി.വ.27/05/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർമാരെ വിമുക്തി മിഷൻ ജില്ലാ മാനേജർമാരായി അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത് - അന്യത്ര സേവനം അനുവദിക്കുന്നത്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.57/2019/ധന13/05/2019സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത - 01/01/2018, 01/07/2018 തീയതികൾ മുതലുള്ള പുതുക്കിയ നിരക്ക് - കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുന്നത്
സ.ഉ.(കൈ)നം.77/2019/പൊ.ഭ.വ.06/05/2019സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ/ അർദ്ധ സർക്കാർ/ സ്വയംഭരണ/ ഗ്രാന്റ് ഇൻ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തുടർമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.55/2019/ധന04/05/2019സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവരുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നത് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സ.ഉ.(സാധാ)നം.299/2019/നി.വ.02/05/2019എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം
സ.ഉ.(സാധാ)നം.294/2019/നി.വ.29/04/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാന ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.48/2019/ധന27/04/2019പുതുക്കിയ നിരക്കിലുള്ള ക്ഷാമബത്തയുടെ 01/01/2018, 01/07/2018 മുതലുള്ള കുടിശ്ശിക - പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.276/2019/നി.വ.22/04/2019അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ തസ്തികയിലെ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാന ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
GO(Rt)No.264/2019/TD16/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of 'Dry Days' in places adjoining to Tamilnadu
GO(Rt)No.249/2019/Elec15/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Remuneration of Poling Duty Personal
S.O. 1582(E)11/04/2019Empowering RPF Officers of and above the rank of Assistant Sub-Inspector under NDPS Act - Notification
GO(Rt)No.254/2019/TD09/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of 'Dry Days'
GO(Ms)No.64/2019/GAD08/04/2019General Election to the Lok Sabha 2019 - Declaration of Public Holiday on 23rd April, 2019 to the Public Offices and Other Institutions
GO(P)No.44/2019/Fin04/04/2019Payment of Dearness Allowance - Revised Rates Effect from 01/01/2018 and 01/07/2018
GO(Ms)No.18/2019/TD30/03/2019Departmental Promotion Committee (Higher) - Select List of CI(X), AEC & DC(X) for the year 2019 - Notification
GO(Rt)No.206/2019/TD23/03/2019Request for sanctioning Salary instead of Stipend during Training Period - Petition Rejected - Orders
GO(Rt)No.205/2019/TD22/03/2019General Election to Lok Sabha 2019 in Mahe Constituency - Declaration of 'Dry Days'
GO(Ms)No.14/2019/TD06/03/2019Abkari Policy for the year 2019-20
GO(P)No.34/2019/TD22/02/2019SRO No.140/2019 - ഫോറിൻ ലിക്വർ (2-ന്റ് അമന്റ്മെന്റ്) റൂൾസ്, 2019 - എഫ്.എൽ.4(എ) ക്ലബുകളിലെ നീന്തൽ കുളം, പുൽത്തകിടി, റൂഫ് ഗാർഡൻ, റെസ്റ്ററന്റ്, ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാൾ, ലോഞ്ച്, വിനോദ മുറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി - സംബന്ധിച്ച്
GO(Ms)No.10/2019/TD15/02/2019Chief Minister's Excise Medals, 2018 - Addition
GO(P)No.24/2019/TD13/02/2019SRO No.117/2019 - Foreign Liquor (Amendment) Rules, 2019 - Annual Rental for Service Desk in FL3 Licensed Shops
GO(Ms)No.8/2019/TD08/02/2019Creation of Temporary Posts of Research Officer, District Coordinator and District Manager for Vimukthi Mission
GO(Ms)No.6/2019/TD30/01/2019Rehabilitation of Bar Employees - Formation of Suraksha Swayam Thozhil Project
GO(P)No.21/2019/TD28/01/2019SRO No.72/2019 - Realignment of Scheduled Limits of Toddy Shop Nos. 33 and 38 of Mamala Range of Ernakulam Division
GO(P)No.20/2019/TD28/01/2019SRO No.71/2019 - Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2019 - Re-locating of Shifted Toddy Shops
GO(Rt)No.68/2019/TD28/01/2019Shifting of Two Civil Excise Officer Posts from ERO Thalassery to ERO Iritty, Temporarily
GO(Ms)No.5/2019/TD24/01/2019Chief Minister's Excise Medals, 2018
GO(Rt)No.36/2019/TD18/01/2019Charge Arrangement made in respect of Chief Executive Officer, Vimukthi Mission
GO(Rt)No.31/2019/TD16/01/2019Reconstitution of the Board of Directors of KSBC - Appointment of Director
GO(Rt)No.25/2019/TD16/01/2019Reconstitution of the Board of Directors of KSBC - Appointment of Director
GO(P)No.146/2018/TD13/09/2018SRO No.630/2018 - Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2018 - Sale of Toddy Shops on reduced slabs, and entrusting remaining shops to the Worker's Committee
25352/Leg.A1/2017/Law06/07/2018The Abkari (Amendment) Act, 2018 (Act 25 of 2018)
F.No.2/SA-24/2009(1)/FSSAI19/03/2018Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018
GO(P)No.10/2018/TD30/01/2018SRO No.62/2018 - Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2018 - Sale of Unsold Toddy Shops and Entrusting the Remaining Shops to the Worker's Committee
GO(Ms)No.95/2017/TD09/11/2017SRO No.701/2017 - Appointment of Officers of ERO Chittar to Register the Cases Detected in the Temporary Ranges during Sabarimala Season
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.96/2017/നി.വ.03/08/2017എസ്.ആർ.ഒ. നം.491/2017 - കേരള എക്സൈസ് ആന്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് (ഭേദഗതി) സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ്, 2017
GO(P)No.9/2017/ITD30/06/2017♦ IT Policy 2017 - Govt. of Kerala
GO(P)No.9/2017/ITD30/06/2017♦ IT Policy 2017 - Sub Policies and Guidelines
GO(P)No.14/2017/TD21/03/2017SRO No.141/2017 - Notification of the privilege of FL1 Shops and Scheduled Limits
GO(P)No.4/2017/TD27/01/2017SRO No.47/2017 - Abkari Shops Departmental Management (Amendment) Rules, 2016 - Licence Suspension
XA1-100/201623/04/2016Right to Service Act - Inclusion of the reporting of vacancies under different categories to Kerala Public Service Commission - Notification
GO(Ms)No.45/2016/TD02/04/2016Abkari Policy for the year 2016-17
GO(P)No.46/2016/TD23/03/2016SRO No.287/2016 - Notification - Entending the Period of Privilege of FL1 Shops for 2016-17
GO(Rt)No.236/2016/TD19/03/2016Closure of TS No.10 'Punnol' in Group I of Thalassery Range
GO(P)No.15/2016/TD20/01/2016SRO No.58/2016 - Rescheduling eluga of Toddy Shop Nos. 16 and 51 of Mamala Range of Ernakulam Division - Notification
GO(Ms)No.150/2015/TD22/08/2015Financial Assistance to Employees of Closed Toddy Shops, during Onam 2015
GO(Ms)No.135/2015/RD30/03/2015SRO No.261/2015 - Exempting Excise Officers from exercising the powers under Revenue Recovery Act, 1968
GO(P)No.54/2015/TD30/03/2015SRO No.188/2015 - Reducing Annual Rental of FL1 Shops for 2015-16 - Notification
GO(P)No.39/2015/TD24/03/2015SRO No.153/2015 - Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2015 - Time Limit for the Remittance of Annual Rental of Toddy Shops
GO(Ms)No.114/2015/(206)/Fin17/03/2015Pay Revision 2009 - Excise Dept. - Enhancement of Uniform Allowance
GO(P)No.171/2014/TD30/09/2014SRO No.598/2014 - The Kerala Abkari Shops Disposal (Amendment) Rules, 2014 - Declaring "All Sundays" as Dry Days from 05/10/2014
GO(P)No.155/2014/TD20/09/2014SRO No.560/2014 - Authorizing Officers of and above the Rank of Excise Inspectors in the Excise Department as competent to COTPA Act under Sections 12 & 13
GO(Ms)No.139/2014TD22/08/2014Abkari Policy 2014-15
GO(P)No.80/2014/TD31/05/2014SRO No.334/2014 - Annual Rental of FL-1 Shops for the year 2014-15 - Notification
GO(P)No.74/2014/TD26/05/2014SRO No.314/2014 - The Kerala Abkari Shops Disposal (3rd Amendment) Rules, 2014 - Sale of Unsold Toddy Shops in Reduced Annual Rental in successive slabs of 10% to 50%, and Entrusting Remaining Shops with the Worker's Committee on an Annual Rental of Rs.500/- per shops
GO(Ms)No.66/2014/TD13/05/2014Formation of Coconut-Neera Board
GO(P)No.27/2014/TD14/02/2014SRO No.116/2014 - The Kerala Sweet Toddy (Neera) Rules, 2014
GO(P)No.19/2014/TD03/02/2014SRO No.88/2014 - Sale of unsold Toddy Shops for the remaining period of 2013-14 - Notification
GO(Ms)No.161/2013/TD24/09/2013Licence Period of Functional Toddy Shops - Extended
GO(Ms)No.133/2013/TD24/06/2013Licence Period of Functional Toddy Shops - Extended
GO(Rt)No.305/2013/TD08/04/2013Justice Sri. M. Ramachandran Commission appointed for recommending parameters for formulating comprehensive Abkari Policy - Honorarium and other Expenses for Commission
GO(P)No.55/2013/ TD30/03/2013SRO No.252/2013 - Annual Rental of FL-1 Shops for the year 2013-14 - Notification
GO(Ms)No.28/2013/TD04/03/2013One Man Commission appointed for recommending parameters for formulating future Abkari Policy - Terms of Reference
GO(Ms)No.12/2013/TD23/01/2013Constitution of One Man Commission for recommending parameters for formulating future Policy - Justice Sri. M. Ramachandran, Retired High Court Judge appointed as Commission
GO(Ms)No.260/2012/TD10/12/2012Judgments of Hon'ble High Court in WP(C) 10581/2012, WA 1516/2012 - Working Hours of Bar Hotels - Abkari Policy 2011-12, 2012-13 - Revised.
GO(Ms)No.192/2012/TD09/10/2012♦ Designation Change - Civil Excise Officer
GO(Rt)No.683/2012/TD17/09/2012Reconstitution of Technical Committee for the Study of Chemical Composition of Natural Toddy - Financial Assistance to the Committee
GO(Ms)No.77/2012/TD28/04/2012Abkari Policy 2012-13 - Sale of Toddy Shops Postponed - Permission given to existing Licensees of functional Toddy Shops to run them for a specified period - Extension Granted
GO(P)No.13/2012/TD14/02/2012SRO No.93/2012 - Foreign Liquor (2nd Amendment) Rules, 2011 - Inclusion of Statutory Warning in the Form of Licence
GO(P)No.94/2012/Fin07/02/2012SRO No.109/2012 - The General Provident Fund(Kerala) Rules, 2011
സ.ഉ.(സാധാ)നം.723/2014/നി.വ.04/09/2014Financial Assistance to Employees of 418 Bar Hotels, not renewed licence for 2014-15 and remaining closed with effect from 02/04/2014
സ.ഉ.(സാധാ)നം.1386/2013/കൃ.വ.20/07/2013Administrative Sanction for the proposal for establishing 3 pilot projects on demonstration and training of production and distribution of Keramrutham (Neera) and Kerachakkara from Coconut inflorescence sap
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.42/2014/നി.വ.03/03/2014SRO No.176/2014 - Notification of Model Toddy Shops
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.152/2014/നി.വ.20/09/2014SRO No.560/2014 -The Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 - Notification
GOP 169-2014-TD
GOP 178-2014-TD
GOP 209-2014-TD
SRO 95,96,410-2012
SRO 238-2012
SRO 258-2012
SRO 410-2012
SRO 522-2012
SRO 575-2012
Vol I 1426-11-12-12
vol II 558 27-02-13
Vol II 915 30-3-13
Vol II 917 30.3.13
Vol II 919 30.3.13
Vol II 921 30.3.13
GOP 45-2016 TD
GoP 57-2015-TD
GOP 62-2018-TD
GOP 78-2018-TD
GOP 20-2017-TD
GOP 79-2018-TD
GOP 80-2018-TD
GoP 84-2015-TD
GOP 84-2018-TD
GOP 110-2016-TD
GOP 112-2016-TD
GoP 124-2015 - TD
GOP 127-2017-TD
GOP 128-2017-TD
GoP 130-2017-TD
GOP 145-2018-TD
GOP14-2016-TD
GOP77-2018-TD
GO MS 10-2014-TD
Go MS 17-2014 Neera
GO MS 41-2013 TD
GO MS 72-2013-GAD
GO ms 113-2013 TD
GO Ms 160-13 TD
GO Ms 181-2013 TD
GO MS 414-2014
GO P 6-2012 TD
GO P 14-2012 TD
GO P 24-2007-TD
GO P 39-2014-TD
GO P 48-2013-TD
GO P 79-2014-TD
GO P 91-2014-TD
GO P 163-2012 TD
GO P169-2014-TD
GO Rt 405-2013-TD
GO RT 720-2014-TD
GO Rt38-2013 TD
GOP 33-2014-TD
GOP 141-2014-TD
GOP 168-2014-TD
GOP 170-2014-TSD
GOP 208-2014-TD
GOP 212-2014-TD
SRO 231-2012
SRO 248-2012
SRO 381-2012
SRO 433-2012
SRO 574-2012
SRO 735-2012
Vol I-1262-25-12-11 Law
Vol II 882 26-3-13
Vol II 916 30.3.13
Vol II 918 30.3.13
Vol II 920 30.3.13
Vol II 3202 08.11.13
CEO bond amount
Excise COTPA go
Excise special rules
Grade ceo po
Panchayathiraj 2013
Reward Rule 2012
Sampling NDPS
Uniform Rule
GO MS 111-2015-Agri
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.39/2011/ഉ.ഭ.പ.വ23/12/2011ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II/ സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്-ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് (സർക്കാര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവ) എന്നീ തസ്തികകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച യോഗ്യത - 01/07/2011-ന് മുമ്പ് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്കുള്ള പരിരക്ഷണ ഉപവകുപ്പ്
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.33/2011/ഉ.ഭ.പ.വ21/11/2011ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് II, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II/ സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ്-ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക്-ടൈപ്പിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് (സർക്കാര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷൻ, ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവ) എന്നീ തസ്തികകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച യോഗ്യത - ഉത്തരവിന്റെ പ്രാബല്യം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.43/2000/നി.വ.21/03/2000എസ്.ആർ.ഒ. നം.259/2000 - ഫോറിൻ ലിക്വർ (അമന്റ്മെന്റ്) റൂൾസ്, 2000 - ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് അബ്കാരി കുടിശ്ശികയുടെ 50% ഒടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.8/1996/നി.വ.20/01/1996മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എക്സൈസ് മെഡൽ - മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്
സ.ഉ.(കൈ)നം.135/1985/നി.വ.07/11/1985എസ്.ആർ.ഒ. നം.1514/1985 - കേരള നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപ്പക് സബ്സ്റ്റൻസസ് റൂൾസ് 1985, അനുബന്ധ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ
സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.112/1974/നി.വ.09/09/1974എസ്.ആർ.ഒ. നം.689/1974 - കേരള എക്സൈസ് ആന്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ്
സ.ഉ.(സാധാ)നം.45/1965/റവന്യൂ11/01/1965ട്രാവൻകൂർ ഡീനാച്ചുവേഡ് സ്പിരിറ്റ് ആന്റ് മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ റൂൾസ്, 1965 - വിജ്ഞാപനം