അക്കാദമി

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി & റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, തൃശ്ശൂര്‍ 
പി. വി. മൂരളികുമാര്‍
ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
(പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി &
റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, പൂത്തോള്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 695
ഫോണ്‍ : 0487-2388090
മൊബൈല്‍ : 9400069700
ഇ-മെയില്‍ : jecsearc.exc@kerala.gov.in
കെ.എസ്. രാമചന്ദ്രൻ
അസി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍
(വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍)

സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാദമി &
റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍, പൂത്തോള്‍
തൃശ്ശൂര്‍ - 695
ഫോണ്‍ : 0487-2388090
മൊബൈല്‍ :
ഇ-മെയില്‍ : jecsearc.exc@kerala.gov.in